Nâng cấp từ mariaDB 5 lên mariaDB 10

Bạn muốn nâng cấp từ mariaDB 5 lên mariaDB 10 mà không biết làm thế nào ? .Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó

I.Chuẩn bị 

Điều đầu tiên là chúng ta cần phải sao lưu dữ liệu

-Sao lưu từng dữ liệu 1

# mysqldump -u root -p Tên_database > Tên_database.sql

-Sao lưu toàn bộ dữ liệu

# mysqldump -u root -p –all-databases > AllDatabases.sql

-Sao lưu file cấu hình quan trọng

# cp -p  /etc/my.cnf /etc/my.cnf.bk

Nén lại các thư mục quan trọng

# tar -cvzf lib_mysql.tar.gz /var/lib/mysql/

# tar -cvzf my.cnf.d.tar.gz /etc/my.cnf.d/

Đến đây các bạn đã xong việc sao lưu để chuẩn bị

II.Tiến hành 

Trong bước này chúng ta sẽ cần phải làm những việc như sau

-Gỡ cài đặt phiên bản mariaDB 5.

-Tạo file repo : mariadb.repo

-Cài đặt phiên bản mariaDB 10.

1.Gỡ cài đặt phiên bản mariaDB 5. 

Tắt service mariaDB

# systemctl stop mariadb.service

Chạy lệnh sau để gỡ cài đặt

# yum remove mariadb-server mariadb-libs mariadb

Kiểm tra xem còn gỡ sót không

# rpm -qa|grep  -i mariadb

2.Tạo file repo : mariadb.repo

Các bạn truy cập vào trang sau để lấy nội dung file mariadb.repo

https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/

VD:Tôi có vps trên centos 7 và muốn có phiên bản mariaDB 10.1, Tôi sẽ kích vào trang web để lấy nội dung như sau

Ta tạo file repo

# nano /etc/yum.repos.d/mariadb.repo

Với nội dung ta lấy từ trang web của mariaDB

# MariaDB 10.1 CentOS repository list – created 2016-09-09 01:57 UTC
http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb] name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Ta cần phải xóa cache của yum đi để có thể update

# yum clean all

Ta chạy lệnh update hệ thống

# yum update -y

3.Cài đặt phiên bản mariaDB 10.

Chạy lệnh sau để cài đặt mariaDB

# yum install mariadb-server mariadb-client

Khởi động dịch vụ mariaDB lên, nhưng tên service không còn là mariaDB nữa mà là mysql

# service mysql start

Chạy lệnh sau để update mariaDB

# mysql_upgrade -u root -p

Gõ lệnh sau để kiểm tra phiên bản

# rpm -qa|grep -i maria

sau đí các bạn phục hồi lại dữ liệu các bạn đã sao lưu ở trên

Đến đây chúng ta đã kết thúc việc nâng cấp mariaDB .Chúc các bạn thành công !

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *