Hướng dẫn cài đặt Varnish cấu hình cho Apache hoặc Nginx trên Centos 7

Varnish cahe là là mã nguồn mở được thiết kế cho các trang web động có nội dung nặng. Varnish giống như 1 bộ nhớ cache của apache hoặc nginx. Varnish thường được sử dụng bởi cấu hình cao,các trang web có lưu lượng cao bao gồm Wikipedia , trang báo trực tuyến như The New York Times , The Guardian , The Hindu ,Corriere della Sera , phương tiện truyền thông xã hội và các trang web nội dung như Facebook , Twitter , Vimeo , và Tumblr đều sử dụng varnish

I.Chuẩn bị 

1 VPS đã cài LAMP ,link tham khảo click here

Hoặc 1 VPS đã cài LEMP ,link tham khảo click here

Ở đây ta sẽ dùng port 8080 cho Varnish nên ta sẽ mở port 8080

# firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=8080/tcp

# firewall-cmd –reload

II.Cài đặt 

Gõ lệnh sau để cài đặt varnish

# yum install varnish -y

Khởi động varnish và cho chạy cùng hệ thống

# systemctl start varnish
# systemctl enable varnish

Xem trạng thái hoạt động của varnish

# systemctl status varnish

Cấu hình varnish

Ta truy cập vào file varnish.params để thay port

# nano /etc/varnish/varnish.params

Mặc định port của varnish là 6081 ta cần thay để varnish lắng nghe bằng port  80

 # VARNISH_LISTEN_ADDRESS=192.168.1.5
VARNISH_LISTEN_PORT=80

Thiết lập cấu hình cho varnish làm việc

# nano /etc/varnish/default.vcl

chỉnh sửa các dòng như sau

# Default backend definition. Set this to point to your content server.
backend default {
.host = “107.178.97.14”;  # Địa chỉ
.port = “8080”;                  # Số port
}

Cấu hình apache 

Thiết lập cho apache lắng nghe qua port 8080

# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Thay Listen 80 thành Listen 8080

Và sửa toàn bộ port có trong các file cấu hình VirtualHost của bạn từ 80 sang 8080

Khởi động lại service

# systemctl restart httpd

# system restart varnish

Gõ lệnh sau để kiểm tra

# curl -I http://107.178.97.14

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 15 Oct 2016 03:14:04 GMT
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/5.6.27RC1
X-Powered-By: PHP/5.6.27RC1
Location: installation/index.php
Content-Length: 0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
X-Varnish: 295020
Age: 0
Via: 1.1 varnish-v4
Connection: keep-alive

Cấu hình nginx

Thiết lập cho nginx lắng nghe qua port 8080

# nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Thay Listen 80 thành Listen 8080

Và sửa toàn bộ port có trong các file cấu hình VirtualHost của bạn từ 80 sang 8080

Khởi động lại service

# systemctl restart nginx

# system restart varnish

Gõ lệnh sau để kiểm tra

# curl -I http://107.178.97.14

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.11.5
Date: Sat, 15 Oct 2016 03:54:34 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 612
Last-Modified: Tue, 11 Oct 2016 15:37:21 GMT
ETag: “57fd0731-264”
X-Varnish: 2
Age: 0
Via: 1.1 varnish-v4
Connection: keep-alive

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *