Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Ubuntu 14

Webmin là một mã nguồn mở, dựa trên web công cụ quản trị hệ thống cho Unix / Linux. Sử dụng Webmin, bạn có thể thiết lập và cấu hình tất cả các dịch vụ như DNS, DHCP, Apache, NFS và Samba vv thông qua bất kỳ trình duyệt web hiện đại. Vì vậy, bạn không cần phải ghi nhớ tất cả các lệnh hoặc chỉnh sửa bất kỳ tập tin cấu hình bằng tay.

Thêm kho cài đặt webmin

Chỉnh sửa file cấu hình kho sources.list

# nano /etc/apt/sources.list

Thêm vào các dòng đường dẫn sau

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib

Download thêm key GPG về

# mkdir /download
# cd /download/
# wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc

Chạy lệnh sau để add key

# apt-key add jcameron-key.asc

Câu nhật kho cài đặt

# apt-get update

Cài đặt Webmin

Để cài đặt webmin sử dụng lệnh sau

# apt-get install webmin -y

Cài đặt xong hiện ra nhưng dòng sau là thành công

Webmin install complete. You can now login to https://107.178.97.14:10000/
as root with your root password, or as any user who can use sudo
to run commands as root.
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) …

Như đã thấy ở trên sau khi cài đặt xong ,máy sẽ yêu cầu đăng nhập theo đường dẫn sau https://107.178.97.14:10000/ ,các bạn hãy mở port 10000 ra

# ufw allow 10000

Và bây giờ, mở trình duyệt của bạn và điều hướng đến URL https://ip-address:10000/. Màn hình sau sẽ xuất hiện. Nhập tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào giao diện điều khiển webmin.

Dưới đây là một số hình ảnh của Webmin 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *