Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos (web giám sát hệ thống phần 1)

Zabbix là phần mềm cấp doanh nghiệp cuối cùng được thiết kế để theo dõi thời gian thực của hàng triệu các số liệu thu thập được từ hàng chục ngàn máy chủ, máy ảo và các thiết bị mạng.

Zabbix là mã nguồn mở và đi kèm miễn phí.

Chuẩn bị

Cài đặt LAMP. Tham khảo link sau click here

Cài đặt gói cấu hình package

# rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el6.noarch.rpm

Tiến hành

Cài đặt zabbix từ package

# yum install -y zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql

Tạo cơ sở dữ liệu zabbix và người dùng trên MySQL.

# mysql -u root -p

mysql> create database zabbix;

mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by ‘mật khẩu’;

mysql> exit

Nhập cơ sở dữ liệu

# cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.11/create/

# mysql -u root -p zabbix < schema.sql
Enter password:mật khẩu data
# mysql -u root -p zabbix < images.sql
Enter password:mật khẩu data
# mysql -u root -p zabbix < data.sql
Enter password:mật khẩu data

Chỉnh sửa cấu hình cơ sở dữ liệu trong zabbix_server.conf

 # nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBHost=localhost DBName=zabbix DBUser=zabbix DBPassword=mật khẩu data

Start dịch vụ Zabbix server

# service zabbix-server start

Cấu hình PHP apache của zabbix nằm ở etc/httpd/conf.d/zabbix.conf .Có cấu hình như sau

php_value max_execution_time 300 
php_value memory_limit 128M 
php_value post_max_size 16M 
php_value upload_max_filesize 2M 
php_value max_input_time 300 
# php_value date.timezone Europe/Riga

Bỏ dấu ‘#’ ở câu php_value date.timezone Europe/Riga để thiết lập date.timezone

Khởi động lại httpd

# service httpd restart

Bây giờ bạn có thể truy cập vào http://ip-vps/zabbix/ để bắt đầu cài đặt .

Mặc định để đăng nhập vào zabbix là username  = Admin     ,password = zabbix

Cài đặt zabbix agent .link tham khảo click here

# yum install zabbix-agent -y

# service zabbix-agent start

Kiểm tra zabbix chạy port bao nhiêu

[root@nguyenvietduc ~]# netstat -tunpl
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:10050               0.0.0.0:*                   LISTEN      25725/zabbix_agentd
tcp        0      0 0.0.0.0:10051               0.0.0.0:*                   LISTEN      25404/zabbix_server
tcp        0      0 0.0.0.0:3306                0.0.0.0:*                   LISTEN      12987/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:22                  0.0.0.0:*                   LISTEN      2015/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:25                0.0.0.0:*                   LISTEN      2158/master
tcp        0      0 :::10050                    :::*                        LISTEN      25725/zabbix_agentd
tcp        0      0 :::10051                    :::*                        LISTEN      25404/zabbix_server
tcp        0      0 :::80                       :::*                        LISTEN      24755/httpd
tcp        0      0 :::22                       :::*                        LISTEN      2015/sshd
tcp        0      0 ::1:25                      :::*                        LISTEN      2158/master

Mở port

# nano /etc/sysconfig/iptables

Thêm 2 dòng sau

-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 10050 -j ACCEPT
-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 10051 -j ACCEPT

khởi động lại iptables

# service iptables restart

Link tham khảo thêm https://www.zabbix.com/documentation/2.2/manual/installation/install_from_packages

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *