Hướng dẫn đồng bộ thư mục bằng Rsync không cần pass

Rsync là một tiện ích sử dụng rộng rãi để giữ các bản sao của một tập tin trên hai hệ thống máy tính. Nó thường được tìm thấy trên các hệ thống Unix với các chức năng như đồng bộ hóa tập tin và chương trình truyền tập tin. Các thuật toán rsync, một loại mã hóa , được sử dụng để giảm thiểu sử dụng mạng. Zlib có thể được sử dụng để nén bổ sung, và SSH hoặc stunnel có thể được sử dụng để bảo mật dữ liệu.

Nên sử dụng chung với crontab Click here hay incron

1.Cài đặt rsync ,đồng bộ và sao lưu thư mục

Cài đăt Rsync trên cả 2 vps cần đồng bộ

 # yum install -y rsync

Lệnh để thức hiện đồng bộ hoặc sao lưu

# rsync <options> ssh /Thư mục nguồn/ user@ip-vps đích:/Thư mục đích/

Một số Options của rsync

–delete – xóa các tập tin không tồn tại trên hệ thống người gửi

-v         – sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn

-a         – Chế độ lưu trữ – nó bảo quyền (chủ sở hữu, nhóm), thời gian, các liên kết tượng trưng, và các thiết bị

-e         – “Tùy chọn ssh” – xác định ssh từ xa

-z         – nén file dữ liệu trong quá trình chuyển

–exclude=FOLDER_hay_FILE_không_muốn sao lưu

VD: Ta có /thu-muc-nguon/ muốn đồng bộ đến địa chỉ 107.189.160.9:/thu-muc-dich/ ta gõ lệnh sau

# rsync -avze ssh /thu-muc-nguon/ root@107.189.160.9:/thu-muc-dich/

2.Tạo key gen để đăng nhập không cần dùng pass

# ssh-keygen

Nếu có các câu hỏi sau thì cứ ấn enter

Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub ip-vps muốn truy cập

VD :ta muốn truy cập ip 107.189.160.9 ta làm như sau

3.Test lại rsync các bạn sẽ thấy không bị hỏi pass nữa

# rsync -avze ssh /thu-muc-nguon/ root@107.189.160.9:/thu-muc-dich/

 4.lỗi key gen

@lỗi ssh-keygen

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
c0:30:a1:88:11:73:45:6e:cf:9c:14:34:eb:3f:c8:2b.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /root/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /root/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for 167.114.127.40 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

#sửa
rm -rf /root/.ssh/known_hosts

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *