Thực hiện thao tác Mysql trực tiếp từ dòng lệnh

Nếu bạn đang quản trị hệ thống , sẽ có một số trường hợp bạn muốn thực hiện 1 dòng lệnh Mysql và không muốn phải vào trong giao diện làm việc của mysql ,bài viết sau đâu sẽ hướng dẫn bạn thao tác mysql trực tiếp từ dòng lệnh

Cấu trúc của lệnh như sau :

# mysql -u root -p -e “Lệnh Mysql;”

Ví dụ:

Muốn xem danh sách dữ liệu ta gõ lệnh sau 

# mysql -u root -p -e “SHOW DATABASES;”

Máy sẽ hỏi bạn pass mysql ,sau khi bạn nhập xong nó sẽ hiển thị như sau

[root@maxserver ~]# mysql -u root -p -e “SHOW DATABASES;”
Enter password:
+—————————–+
| Database                    |
+—————————–+
| information_schema   |
| mysql                          |
| performance_schema |
+—————————–+

Muốn tạo database mới ta gõ lệnh sau ;

[root@Maxserver ~]# mysql -u root -p -e “CREATE DATABASE Maxserver;”
Enter password:
[root@Maxserver ~]# mysql -u root -p -e “SHOW DATABASES;”
Enter password:
+—————————–+
| Database                    |
+—————————–+
| Maxserver                   |
| information_schema   |
| mysql                          |
| performance_schema |
+—————————–+

Muốn tạo table tên là maxservertable gõ lệnh sau 

[root@Maxserver ~]# mysql -u root -p -e “USE Maxserver; CREATE TABLE IF NOT EXISTS maxservertable ( ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR( 200 ) NOT NULL )”
Enter password:

Và xem table đó

[root@Maxserver ~]# mysql -u root -p -e “USE Maxserver; SHOW TABLES;”
Enter password:
+—————————–+
| Tables_in_Maxserver |
+—————————–+
| maxservertable           |
+—————————–+

Muốn chèn thông tin vào table và xem dữ liệu vừa chèn

[root@Maxserver ~]# mysql -u root -p -e “USE Maxserver; INSERT INTO maxservertable ( name ) VALUES ( ‘VietDuc’ );”
Enter password:
[root@Maxserver ~]# mysql -u root -p -e “USE Maxserver; SELECT * FROM maxservertable;”
Enter password:
+—-+———-+
| ID | name    |
+—-+———-+
|  1 | VietDuc |
+—-+———-+

Và bây giờ muốn xuất dữ liệu ra 1 tập tin tên là output.txt

[root@Maxserver ~]# mysql -u root -p -e “USE Maxserver; SELECT * FROM maxservertable;” | tee output.txt
Enter password:
ID      name
1       VietDuc

Các đầu ra sẽ được lưu vào output.txt của thư mục làm việc. Mà có thể được xem bằng lệnh cat

[root@Maxserver ~]# cat output.txt
ID      name
1       VietDuc

Kết

Trên đây là 1 vài ví dụ điển hình về việc thao tác Mysql trực tiếp từ dòng lệnh, Với điều này, bạn có thể thiết lập nhiệm vụ tự động như quản trị hệ thống, để làm cho công việc dễ dàng hơn. Linux là một hệ điều hành linh hoạt

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *